Sociale distributieplatformen

Wat is een distributieplatform (DP)?

Distibutieplatformen (DP) richten zich op de lokale/regionale logistieke inzameling van voedseloverschotten (bij producenten/veilingen, supermarkten, bedrijven …) op een voedselveilige manier en de verdeling ervan aan voedselhulp- en sociale organisaties, al dan niet met tijdelijke stockage

Zij doen dit in een bepaalde regio. Dat kan gaan over een grote stad of (landelijkere) regio tot een provincie.

Zij doen dit in overleg met en ter ondersteuning van de deelnemende lokale sociale organisaties. (i.f.v. hun noden/’bestellingen’)

Zij hebben in hun activiteiten ook aandacht voor tewerkstelling(smogelijkheden) van kansengroepen, bv. in de sociale economie (binnen de eigen organisatie of door samenwerking).

De bestaande of opstartende DP hebben gezamenlijke kwaliteitscriteria opgesteld, waarin het bereiken van deze gecombineerde meerwaarden voorzien is.

Wie zijn de distributieplatformen vandaag?

Er zijn 12 regionale distributieplatformen aan het werk vandaag. Anderen zijn in de concrete voorbereidings- of onderzoeksfase. Op het kaartje hierlangs vind je een geografisch overzicht van deze distributieplatformen. Het kaartje toont in welke gemeenten in Vlaanderen er al regionale distributieplatformen zijn. In de tabel hieronder vind je hun status (actief, in onderzoek …) en hun contactgegevens.

 

 

Een praktijkvoorbeeld leren kennen? Klik op de pagina Voorbeelden voor meer info over de distributieplatformen Depot Margo en Foodsavers Gent.

Waarom zijn distributieplatformen nodig en nuttig?

Om de vele tonnen eetbare voedseloverschotten maximaal naar menselijke consumptie te kanaliseren is het nodig ze op een efficiënte manier te verzamelen. Uit voorbije (hefboom)projecten, contacten met de sector en studiedagen is gebleken dat regionale distributieplatformen op een efficiënte en grotere schaal voedseloverschotten kunnen inzamelen en deze ter beschikking stellen aan de talrijke lokale initiatieven.

Deze distributieplatformen realiseren een positieve maatschappelijke en economische impact op diverse domeinen die ook kwantificeerbaar is:

  1. ecologische meerwaarde, nl. minder verlies op CO2-uitstoot, minder land- en watergebruik … Eén ton voedselverlies in de voedselketen (exclusief huishoudens) die nog geconsumeerd wordt betekent een gem. reductie van 2,5 ton CO2  (bron: studie Fusions klik hier)
  2. sociale tewerkstelling voor kansengroepen en/of maatschappelijke integratie
  3. voedselondersteuning voor mensen in armoede
  4. evenwichtige voeding stimuleren (volksgezondheid)
  5. economisch-financiële voordelen zoals Btw-recuperatie voor schenkers, lagere afvalverwerkingskosten.

Samen bouwen aan een sterk gebiedsdekkender netwerk van distributieplatformen in Vlaanderen

HERW!N/KOMOSIE vzw en de Vlaamse overheid willen in Vlaanderen het jonge netwerk van DP verder uitbouwen en versterken. o.b.v. de aftoetsing die KOMOSIE in 2017 deed bij vele stakeholders voelen we dat daar een breed draagvlak voor is bij supermarkten, veilingen, de Vlaamse overheid, de Federatie van voedselbanken, talrijke lokale besturen en de lokale sociale organisaties.

  • De coördinerend minister van Armoedebestrijding van de Vlaamse overheid, Liesbeth Homans, ondersteunt de opstart van nieuwe en de versterking of uitbreiding van bestaande sociale DP met een projectoproep, om zo te komen tot een voor Vlaanderen gebiedsdekkend aanbod. Meer info vind je op de website. Projectaanvragen moesten ten laatste op 27 april 2018 ingediend worden. De goedgekeurde projecten lopen tot half 2021.
  • HERW!N/Komosie vzw ondersteunde de afgelopen jaren i.k.v. de Hefboomprojecten en vandaag via het FLAVOUR-project de opstart en uitbouw van DP, met steun van de Vlaamse overheid. We organiseren halfjaarlijks een Lerend Netwerk voor DP en zoeken samen met de DP naar structureel financieringskader. Omdat de werking ervan op zich niet kostendekkend kan zijn, zien we voor de financiering hiervan mogelijkheid in de toepassing van het principe van de klaverbladfinanciering. Dit principe voorziet dat de verschillende beleidsdomeinen of begunstigden die voordelen/meerwaarde genieten dankzij de werking van deze DP, ook elk een deel bijdragen tot de financiering van deze DP. Richt u voor meer info tot de projectmedewerkers Foodsavers via